Kontakt: 602 782 991

 

Życiorys
PDF Drukuj Email

Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy

Studia medyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Lekarskim ukończyłem 02.06.1995 r. uzyskując tytuł lekarza medycyny.
Dnia 01.10.1995r. rozpocząłem pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny).
W latach 1996-2003. byłem zatrudniony w Oddziale Nefrologii z Ośrodkiem Dializoterapii w/w Szpitala w ramach umowy o pracę.
Od 01.04.2003r. rozpocząłem prowadzenie Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w zakresie chorób wewnętrznych i pracuję w tym samym Oddziale w ramach umowy cywilno-prawnej do dnia dzisiejszego.
Dnia 09.11.1998r. zdałem egzamin specjalizacyjny I0 z Chorób Wewnętrznych, uzyskując tytuł lekarza chorób wewnętrznych.
Dyplom Specjalisty II0 Chorób Wewnętrznych uzyskałem 13.11.2002r.
Jestem współwłaścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. (od 1999r.), a od 01.10.2000r. pełnię funkcję kierownika tej placówki medycznej, która wykonuje swoje świadczenia specjalistyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i opieki wyjazdowej.
W latach 1995-1997 prowadziłem zajęcia dydaktyczne z zakresu anatomii i fizjologii człowieka w Szkole Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
W latach 1997-1998 prowadziłem wykłady z zakresu anatomii człowieka ze studentami specjalizującymi się w Zakładzie Żywienia Człowieka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, obecnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W marcu 2002 roku ukończyłem 2-semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy.
W Studium Rekreacji Ruchowej „Palestra” w Olsztynie od ośmiu lat prowadzę wykłady (45 godz. rocznie) z fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego.
Od 1998 roku. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich, a od 2006 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Brałem wielokrotnie udział w organizowanych przez w/w Towarzystwo konferencjach i zjazdach naukowych w kraju i zagranicą.
Jestem współautorem 2 doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych oraz 5 publikacji naukowych, które ukazały w kraju i/lub zagranicą (wykaz w załączeniu).
Od 2001 roku jestem delegatem do Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. W latach 2001-2005 byłem, a w obecnej kadencji ponownie jestem, członkiem Sądu Lekarskiego działającego przy tej Izbie, a w latach 2005-2009 zostałem wybrany do Okręgowej Rady Lekarskiej. Jestem członkiem Komisji Kształcenia działającej przy ORL
Od 02.stycznia 2006 roku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym pełnię obowiązki Zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, pracując nadal w oddziale Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i w Stacji Dializ NZOZ Diaverum w Olsztynie.
20.04.2009r. po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii.
22.04.2009r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.
Od 12.10.2009 jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

Wykaz doniesień naukowych prezentowanych na krajowych konferencjach Polskiego          Towarzystwa Nefrologicznego:
1. Bednarski K., Januszko-Giergielewicz B., Forfa J., Całka A., Aleksandrowicz-Wrona E., Dębska-Ślizień A.; ”Ocena zależności poziomu albuminy, lipoproteiny(a) i fibrynogenu jako wykładnik zespołu MIA u chorych hemodializowanych oraz dializowanych otrzewnowo”. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN Zaburzenia odżywiania w chorobach nerek 05-07.09.2003r. Bydgoszcz.
2. Bednarski K., Donderski R., Forfa J, Manitius J.; „Ocena zależności pomiędzy rodzajem białkomoczu a zmianami morfologicznymi oraz kilnicznymi u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami”. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN 30.09.2006r. Stare Jabłonki.

Wykaz publikacji naukowych, które ukazały się drukiem w kraju i zagranicą:
1. Napora M., Całka A., Bednarski K., Forfa J.; „Osteodystrofia nerkowa u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami”. Rocznik Medyczny, 1997, t. V, vol. 2, 78-82.
2. Chęcińska M., Bednarski K.; „Terapeutyczne właściwości biosurfaktantów”. Żywienie człowieka i metabolizm. 2004, XXXI,4,369-379.
3. Donderski R., Bednarski K., Manitius J.; „Białkomocz a postęp przewlekłej choroby nerek - czy rodzaj wydalanych białek może wpływać na przebieg przewlekłej choroby nerek?”. Diabetologia Praktyczna. 2006, tom 7. nr3,194-200.
4. Romaszko, J., Buciński, A., Wasiński, R., Rosłan, A., and Bednarski K.; ,,Incidence and Risk Factors for Pulmonary Tuberculosis among the Poor in the Northern Region of Poland”. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2008 Apr.; Volume 12,Number 4: 430-5.
5. "Uczulenie na środki kontrastowe o typie nadwrażliwości typu późnego u chorego z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinak ST - opis przypadku." A. Kern, D. Onichimowski, K. Bednarski, J. Górny, Kardiologia po Dyplomie, Tom 9, Nr 11,2010r., str. 67-71
 

Professional biography

 

Professional biography

I graduated from Medical Academy in Gdańsk at Faculty of Medicine on 2nd June, 1995 and obtained the degree of Doctor of Medicine.
On 1st October, 1995 I began my work in Voyevodship Hospital in Olsztyn
(at present Voyevodship Specialistic Hospital).
In 1996-2003 I was employed with a contract of employment at the Department
of Nephrology with Dialysis Therapy Centre in the above mentioned hospital.
Since 1st April, 2003 I have begun my Individual Specialistic Medical Practice
in Internal Diseases and I am working at the same Department on the basis of a civil-lawful contract.
On 9th November, 1998 I passed I0 specialistic exam on Internal Diseases obtaining
the title of Internal Diseases Doctor.
On 13th November, 2002 I received the Diploma of Specialist of II0 Internal Disease.
I am a joint owner of Non-public Institution of Health Care Medicus Ltd. (since 1999) and on 1st October 2000 I have been the head of this Medical Institution which carries out specialistic services comprising basic health care, work medicine and health care at home.
In 1995-1997 I thought human anatomy and physiology at Nurses and Mid-wives School in Olsztyn.
In 1997-1998 I lectured human anatomy for students specializing at the Department of Human Nutrition of the Agricultural-Technical Academy in Olsztyn, at present University of Warmia and Mazury.
In March 2002 I graduated from 2-semester Post-Graduate Studies of Organization and Management in Health Care at Medical Academy in Bydgoszcz and High School
of Management and Finance in Bydgoszcz.
I have lectured on physiology and biochemistry of physical exercise “Palestra”
in Olsztyn for eight years (45 hours annually).
Since 1998 I have been a member of Polish Society of Internists and since 2006
I have been a member of Polish Nephrological Society. I have many times participated
in conferences and scientific meetings of these Societies both in Poland and abroad.
I am co-writer of two scientific reports presented at domestic conferences and five scientific publications which were published in Poland and/or abroad (the list is enclosed).
Since 2001 I have been a delegate to Regional Warmińsko-Mazurska Doctor’s Chamber. In 2001-2005 I was and I am still a member of Doctor’s Court which works
at the Chamber and in 2005-2009 I was chosen to Regional Doctor’s Committee. I am also a member of Educational Commission which works at Regional Doctor’s Committee.
Since 2nd January 2006, after a competition, I have been appointed Vice-Director
for Medical Affairs of Independent Public Company of TB and Lungs Diseases in Olsztyn, still working at Department of Nephrology of Voyevodship Specialistic Hospital
and a Dialysis Station NZOZ Diaverum in Olsztyn.
On 20th April, 2009 after passing a state specializing exam I was awarded the title
of a specialist in nephrology.
On 22nd April, 2009 according to the resolution of the council of Medical Faculty Collegium Medicum Ludwig Rydygier in Bydgoszcz I obtained the Degree of Doctor
of Medical Sciences.
Since 12th October, 2009 I have been employed as a Senior Lecturer at Clinic
of Nephrology, Hypertension and Internal Diseases of Medical Sciences Faculty at UWM in Olsztyn.


List of Scientific reports presented at domestic conferences of Polish Nephrological Society:
1. Bednarski K., Januszko-Giergielewicz B., Forfa J., Całka A., Aleksandrowicz-Wrona E., Dębska-Ślizień A.; ”Ocena zależności poziomu albuminy, lipoproteiny(a) i fibrynogenu jako wykładnik zespołu MIA u chorych hemodializowanych oraz dializowanych otrzewnowo”. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN Zaburzenia odżywiania w chorobach nerek 05-07.09.2003r. Bydgoszcz.
2. Bednarski K., Donderski R., Forfa J, Manitius J.; „Ocena zależności pomiędzy rodzajem białkomoczu a zmianami morfologicznymi oraz kilnicznymi u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami”. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN 30.09.2006r. Stare Jabłonki.


List of scientific publications published in Poland and abroad:
1. Napora M., Całka A., Bednarski K., Forfa J.; „Osteodystrofia nerkowa u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami”. Rocznik Medyczny, 1997, t. V, vol. 2, 78-82.
2. Chęcińska M., Bednarski K.; „Terapeutyczne właściwości biosurfaktantów”. Żywienie człowieka i metabolizm. 2004, XXXI,4,369-379.
3. Donderski R., Bednarski K., Manitius J.; „Białkomocz a postęp przewlekłej choroby nerek - czy rodzaj wydalanych białek może wpływać na przebieg przewlekłej choroby nerek?”. Diabetologia Praktyczna. 2006, tom 7. nr3,194-200.
4. Romaszko, J., Buciński, A., Wasiński, R., Rosłan, A., and Bednarski K.; ,,Incidence and Risk Factors for Pulmonary Tuberculosis among the Poor in the Northern Region of Poland”. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2008 Apr.; Volume 12,Number 4: 430-5.
5. "Uczulenie na środki kontrastowe o typie nadwrażliwości typu późnego u chorego z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinak ST - opis przypadku." A. Kern, D. Onichimowski, K. Bednarski, J. Górny, Kardiologia po Dyplomie, Tom 9, Nr 11,2010r., str. 67-71
 

Dnia 09.11.1998r. zdałem egzamin specjalizacyjny I0 z Chorób Wewnętrznych, uzyskując tytuł lekarza chorób wewnętrznych.

Dyplom Specjalisty II0 Chorób Wewnętrznych uzyskałem 13.11.2002r.

Jestem współwłaścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medicus s.c. (od 1999r.), a od 01.10.2000r. pełnię funkcję kierownika tej placówki medycznej, która wykonuje swoje świadczenia specjalistyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i opieki wyjazdowej.

W latach 1995-1997 prowadziłem zajęcia dydaktyczne z zakresu anatomii i fizjologii człowieka w Szkole Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.

W latach 1997-1998 prowadziłem wykłady z zakresu anatomii człowieka ze studentami specjalizującymi się w Zakładzie Żywienia Człowieka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, obecnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W marcu 2002 roku ukończyłem 2-semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy.

W Studium Rekreacji Ruchowej „Palestra” w Olsztynie od ośmiu lat prowadzę wykłady (45 godz. rocznie) z fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego.

Od 1998 roku. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich, a od 2006 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Brałem wielokrotnie udział w organizowanych przez w/w Towarzystwo konferencjach i zjazdach naukowych w kraju i zagranicą.

Jestem współautorem 2 doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych oraz 5 publikacji naukowych, które ukazały w kraju i/lub zagranicą (wykaz w załączeniu).

Od 2001 roku jestem delegatem do Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. W latach 2001-2005 byłem, a w obecnej kadencji ponownie jestem, członkiem Sądu Lekarskiego działającego przy tej Izbie, a w latach 2005-2009 zostałem wybrany do Okręgowej Rady Lekarskiej. Jestem członkiem Komisji Kształcenia działającej przy ORL

Od 02.stycznia 2006 roku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym pełnię obowiązki Zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, pracując nadal w oddziale Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i w Stacji Dializ NZOZ Diaverum w Olsztynie.

20.04.2009r. po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii.

22.04.2009r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

Od 12.10.2009 jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

 

 

 

Wykaz doniesień naukowych prezentowanych na krajowych konferencjach Polskiego         Towarzystwa Nefrologicznego:

1. Bednarski K., Januszko-Giergielewicz B., Forfa J., Całka A., Aleksandrowicz-Wrona E., Dębska-Ślizień A.; ”Ocena zależności poziomu albuminy, lipoproteiny(a) i fibrynogenu jako wykładnik zespołu MIA u chorych hemodializowanych oraz dializowanych otrzewnowo”. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN Zaburzenia odżywiania w chorobach nerek 05-07.09.2003r. Bydgoszcz.

2. Bednarski K., Donderski R., Forfa J, Manitius J.; „Ocena zależności pomiędzy rodzajem białkomoczu a zmianami morfologicznymi oraz kilnicznymi u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami”. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN 30.09.2006r. Stare Jabłonki.

 

Wykaz publikacji naukowych, które ukazały się drukiem w kraju i zagranicą:

1. Napora M., Całka A., Bednarski K., Forfa J.; „Osteodystrofia nerkowa u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami”. Rocznik Medyczny, 1997, t. V, vol. 2, 78-82.

2. Chęcińska M., Bednarski K.; „Terapeutyczne właściwości biosurfaktantów”. Żywienie człowieka i metabolizm. 2004, XXXI,4,369-379.

3. Donderski R., Bednarski K., Manitius J.; „Białkomocz a postęp przewlekłej choroby nerek - czy rodzaj wydalanych białek może wpływać na przebieg przewlekłej choroby nerek?”. Diabetologia Praktyczna. 2006, tom 7. nr3,194-200.

4. Romaszko, J., Buciński, A., Wasiński, R., Rosłan, A., and Bednarski K.; ,,Incidence and Risk Factors for Pulmonary Tuberculosis among the Poor in the Northern Region of Poland”. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2008 Apr.; Volume 12,Number 4: 430-5.

5. "Uczulenie na środki kontrastowe o typie nadwrażliwości typu późnego u chorego z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinak ST - opis przypadku." A. Kern, D. Onichimowski, K. Bednarski, J. Górny, Kardiologia po Dyplomie, Tom 9, Nr 11,2010r., str. 67-71