Wielkość filtracji kłębuszkowej (GFR) oceniano na podstawie  uproszczonego wzoru MDRD: GFR (ml/min/1,73m2) = 186,3 x [stężenie kreatyniny (mg/dl)]-1,154 x [wiek (lata)]-0,203 x C,  gdzie C stała : dla mężczyzn - 1, dla kobiet - 0,742, rasa czarna - 1.212.

GFR (mL/min/1.73 m2) = 186,3 x (Scr)-1.154 x (Age)-0.203 x (0.742 płeć żeńska) x (1.212 rasa czarna)


Określenie wartości GFR tą metodą nie wymaga podania masy ciała pacjenta, bowiem wyniki obliczeń odnoszone są do przeciętnej powierzchni ciała dorosłego człowieka ..


Stężenie kreatyniny w osoczu (SCR) (mg/dL) (np. 1.7)
Wiek*
Czarnoskóry Amerykanin Tak Nie
Płeć Mężczyzna Kobieta
 
Warość eGFR : mL/min/1.73 m2
*Stosować tylko dla osób powyżej 18 roku życia.

Tabela 1. Stadia przewlekłej choroby nerek na podstawie szacowanego stopnia filtracji kłębuszkowej

Stadium

Opis

eGFR [ml/min/1,73 m2]

Inne używane pojęcia

I

Uszkodzenie nerek z prawidłowym lub podwyższonym GFR

> 90

Uszkodzenie nerek pod postacią albuminurii, białkomoczu, krwinkomoczu bądź widoczne
w    badaniach obrazowych

II

Uszkodzenie nerek
z łagodnym obniżeniem GFR

60-89

Utajona niewydolność nerek

III

Uszkodzenie nerek z umiarkowanym obniżeniem GFR

30-59

Jawna wyrównana niewydolność nerek

IV

Uszkodzenie nerek z ciężkim obniżeniem GFR

15-29

Jawna niewyrównana niewydolność nerek

V

Niewydolność nerek, krańcowa mocznica — jeśli występują objawy kliniczne niewydolności nerek

< 15 lub dializa

Schyłkowa niewydolność nerek niewydolność nerek

eGFR (estimated glomerular filtration rate) szacowany stopień przesączania kłębuszkowego